SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cơ sở pháp lý

-   Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam.

-   Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

VIDEO HOẠT ĐỘNG