SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Quy mô đầu tư

Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05 với tải trọng thiết kế HL93 bằng BTCT và BTCT dự ứng lực; kết cầu cầu dầm – cáp hỗn hợp Extrados (dạng tháp thấp), cầu gồm 36 nhịp với sơ đồ: (39 13x40 39)m (100 4x165 100)m (39 13x40 39)m; bề rộng cầu 25m, 04 làn xe cơ giới (Bcầu = 2x2,75 (lan can lề bộ hành) 2x7,5m (phần xe chạy) 2m (dải phân cách giữa) 5x0,5m (dải an toàn).

Đường đầu cầu được thiết kế với cấp đường là đường phố chính đô thị, 04 làn xe cơ giới với bề rộng nền đường 17m = 4x3,75m (phần xe chạy) 2m (dải phân cách); mặt đường đường bằng bê tông nhựa nóng.

VIDEO HOẠT ĐỘNG